عسل اصیل http://asaleasil.ir 2019-12-11T01:01:11+01:00 text/html 2015-10-07T07:28:28+01:00 asaleasil.ir حسن شهسواری روش نگه داری دُرست عسل http://asaleasil.ir/post/41 <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:15.05pt;background:#FBFBFB;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#333333" face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 20px;"><span dir="RTL"></span><br></span></font></p> <p dir="RTL" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 15.05pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(251, 251, 251); direction: rtl; unicode-bidi: embed; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><strong style="border-style:initial;border-color:initial; border-image: initial"><u><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm">پیشنهاد من&nbsp; برای نگه داری عسل این است که.</span></u></strong><span lang="FA" style="font-size:15.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p dir="RTL" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 15.05pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(251, 251, 251); direction: rtl; unicode-bidi: embed; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><strong style="border-style:initial;border-color:initial; border-image: initial"><u><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm"><br></span></u></strong></p><p dir="RTL" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 15.05pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(251, 251, 251); direction: rtl; unicode-bidi: embed; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><strong style="border-style:initial;border-color:initial; border-image: initial"><u><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm"><br></span></u></strong></p> <p dir="RTL" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 15.05pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(251, 251, 251); direction: rtl; unicode-bidi: embed; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:#0D2DF1">1 :</span><strong><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#0B18F3;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm; padding:0cm">ظرف عسل را در یک جای خشک و خنک خارج از یخچال نگه داری کنید</span>.</strong><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#0D2DF1"><o:p></o:p></span></p><p dir="RTL" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 15.05pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(251, 251, 251); direction: rtl; unicode-bidi: embed; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><strong><br></strong></p> <p dir="RTL" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 15.05pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(251, 251, 251); direction: rtl; unicode-bidi: embed; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:#0D2DF1">2 :</span><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#0D2DF1;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm; padding:0cm">همیشه درب ظرف عسل را بسته نگه دارید.</span><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#0D2DF1"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top: 12.55pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 12.55pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; line-height: 15.05pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(251, 251, 251); direction: rtl; unicode-bidi: embed; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#333333">چون عسل رطوبت موجود در هوا را جذب می کند و این امر می تواند کیفیت عسل را کاهش داده و منجر به تخمیر عسل شود. علاوه بر این عسل به راحتی بوهای موجود در فضای اتاق را به خود جذب می کند.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 15.05pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(251, 251, 251); direction: rtl; unicode-bidi: embed; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span style="border-style:initial;border-color:initial; border-image: initial"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#0B18F3;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm; padding:0cm">3: همیشه عسل را با یک قاشق کاملا خشک از ظرف بردارید</span></span><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top: 12.55pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 12.55pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; line-height: 15.05pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(251, 251, 251); direction: rtl; unicode-bidi: embed; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#333333">چراکه هرگونه ورود آب به عسل منجر به تخمیر عسل می شود.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 15.05pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; background-color: rgb(251, 251, 251); "><span lang="FA" style="font-size: 15pt; font-family: Arial, sans-serif; "><font color="#3366ff">4 :</font></span><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#0B18F3;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm; padding:0cm">ظرف عسل را دور از حرارت مستقیم (کنار فرگاز یا اجاق) و یا نور خورشید( کنار پنجره ها) قرار دهید</span><span lang="FA" style="font-size: 15.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top: 12.55pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 12.55pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; line-height: 15.05pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(251, 251, 251); direction: rtl; unicode-bidi: embed; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#333333">چون با گذشت زمان حرارت مستقیم منجر به کاهش کیفیت عسل می شود. نگهداری عسل در مکانی که به طور مداوم با تغییر درجه دما روبه روست خاصیت عسل را از بین می برد.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 15.05pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(251, 251, 251); direction: rtl; unicode-bidi: embed; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span style="border-style:initial;border-color:initial; border-image: initial"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:#0B18F3;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm; padding:0cm">5: نگهداری عسل در ظروف شیشه ای ترجیح داده می شود</span></span><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top: 12.55pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 12.55pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; line-height: 15.05pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(251, 251, 251); direction: rtl; unicode-bidi: embed; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#333333">و ظروف پلاستیکی مخصوص مواد غذایی نیز مناسب اند. اما از عسل در ظروف فلزی نگه داری نکنید چون عسل خاصیت اسیدی دارد و ممکن است با سطح فلز واکنش داده و ترکیبات زیانباری تولید کند.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 15.05pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(251, 251, 251); direction: rtl; unicode-bidi: embed; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span style="border-style:initial;border-color:initial; border-image: initial"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#0B18F3;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm; padding:0cm">6: نگهداری عسل در ظروف فلزی برای مدت طولانی مناسب نیست</span></span><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top: 12.55pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 12.55pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; line-height: 15.05pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(251, 251, 251); direction: rtl; unicode-bidi: embed; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#333333">اما استفاده از قاشق فلزی برای برداشتن عسل از ظرف هیچ مشکلی ایجاد نمی کند.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 15.05pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(251, 251, 251); direction: rtl; unicode-bidi: embed; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span style="border-style:initial;border-color:initial; border-image: initial"><span lang="FA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:#0B18F3;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm; padding:0cm">7: اگر عسل شما رس کرد و کریستالیزه شد(شبیه روغن حیوانی شد) اصلا نگران نباشید این نشانگر طبیعی بودن عسل است و به راحتی برگشت پذیر است.</span></span></p> text/html 2015-10-07T06:16:21+01:00 asaleasil.ir حسن شهسواری برای خرید عسل از که خرید کنیم ؟ http://asaleasil.ir/post/40 <div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="background-color: rgb(251, 251, 251); text-align: justify; font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://0up.ir/do.php?imgf=buy-honey-from-beekeeper_1b923.jpg" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="background-color: rgb(251, 251, 251); text-align: justify; font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); "><br></span></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;mso-line-height-alt:15.05pt;background:#FBFBFB"><font color="#333333" face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 21px;"><span dir="RTL"></span></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;mso-line-height-alt:15.05pt;background:#FBFBFB"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 18pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(112, 48, 160); border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-image: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; ">کدام&nbsp; عسل</span><span lang="FA" style="font-size: 18pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(112, 48, 160); ">&nbsp;<span style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-image: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; ">ارزش خریدن دارد؟</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;mso-line-height-alt:15.05pt;background:#FBFBFB"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm">چه عسلی را بخریم؟</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:#333333"><o:p></o:p></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 21px; ">چه عسلی طبیعی است؟</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 21px; ">چه عسلی بهترین می باشد؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;mso-line-height-alt:15.05pt;background:#FBFBFB"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 21px; ">کدام عسل و با کدام مارک را بخرم؟</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 21px; ">از کجا میتوانم عسل اصل تهیه کنم؟&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 21px; ">عسل کدام گیاه بهتر است؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;mso-line-height-alt:15.05pt;background:#FBFBFB"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 21px; ">این ها سوالاتی هستند که افرادی که به دنبال عسل طبیعی هستند می پرسند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;mso-line-height-alt:15.05pt;background:#FBFBFB"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm">بهترین پاسخ من برای تهیه عسل طبیعی اینه که</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333">&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:blue">عسل مورد نیاز خود را به طور مستقیم از یک فروشنده یا زنبوردار قابل اعتماد تهیه کنید</span></b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:blue; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm">.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;mso-line-height-alt:15.05pt;background:#FBFBFB"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm">اگر به زنبوردار دسترسی ندارید آن وقت مجبورید از عسل های موجود در بازار خرید کنید. گذشته از آنچه که فروشنده به شما می گوید شما باید بدانید که تمام عسل هایی که به وسیله زنبورعسل تولید می شوند باهم یکسان نیستند. چند عامل که بسته به محل نگه داری زنبورها دارند می توانند در کیفیت عسل نقش داشته باشند مثل منبع مناسب شهد، خاک، آب، آلودگی هوا و... . عامل مهمتر در کیفیت عسل فرهنگ زنبورداری است که آیا زنبوردار مربوطه به منظور دستیابی به منابع شهد جدید کندوها را جابه جا می کند و یا از شربت شکر برای تغذیه زنبور ها استفاده می کند!. عسل خام عسلی است که فرا وری نشده، مواد نگه دارنده ندارد، تحت حرارت بالا قرار نگرفته است و آنزیم ها و مواد مغذی آن دست نخورده باقی مانده اند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;mso-line-height-alt:15.05pt;background:#FBFBFB"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm">انتخاب اینکه از چه فروشنده ای عسل بخرید وقتی خیلی مشکل می شود که همه آنها ادعا می کنند که بهترین عسل منطقه و یا حتی جهان را عرضه می کنند! و دلیلی هم برای اثبات این ادعا ندارند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;mso-line-height-alt:15.05pt;background:#FBFBFB"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm">وجود عسل های وارداتی، عسل های تقلبی که زنبور عسل در تولید آن نقشی ندارد، و عسل های غیرطبیعی که به جای شهد از شربت شکر استفاده می کنند. و &nbsp;البته نقش دلال ها رقابت را برای زنبوردارانی که واقعا عسلی ناب تولید می کنند مشکل کرده است. شما می توانید با خرید عسل از فروشگاه های اشنا و مورد اعتماد از عسل مصرفی خود مطمئن باشید و از انها در برابر دلال ها و وارد کننده ها&nbsp; حمایت کنید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-line-height-alt:15.05pt;background:#FBFBFB"><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm">تشخیص عسل بدون روش آزمایشگاهی کار مشکلی است اما نه برای زنبورداری که از ابتدا با زنبور و کندو و عسل دمخور بوده است معمولا یک زنبوردار با تجربه از روی طعم و بوی عسل میتواند خلوص عسل موردنظر را تشخیص بده. برای بعضی از مشتریان منبع گیاهی که عسل با شهد آن ساخته شده است مهم است. شما می توانید این موضوع را از زنبوردار بپرسید و این بیشتر به محل نگه داری زنبور ها دارد. زنبورداران، عسل را به سه نوع عسل بهاره که معمولا عسل مرکبات و بهار نارنج می باشد، عسل تابستانه که معمولا عسل آویشن و گون و... می باشد و عسل پاییزه که عسل پونه وحشی و .. می باشد تقسیم می کنند.</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:#333333"><span style="border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm"><br></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;mso-line-height-alt:15.05pt;background:#FBFBFB"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:red;border: none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;0 Compset Bold&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;color:red; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm">شما باید </span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm; padding:0cm">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family: &quot;0 Compset Bold&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;color:red;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm">عسل</span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:red;border: none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;0 Compset Bold&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;color:red; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm"> طبیعی را در برنامه غذایی خود بگنجانید تا از خواص بیشمار آن محروم نگردید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> text/html 2015-10-07T04:29:44+01:00 asaleasil.ir حسن شهسواری رنگ عسل ها نشان دهنده چیست ؟ http://asaleasil.ir/post/39 <div style="text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://10up.ir/do.php?img=859" alt=""><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt; background-color: rgb(251, 251, 251); text-align: justify; ">&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt; background-color: rgb(251, 251, 251); text-align: justify; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-image: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; ">مردم</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt; background-color: rgb(251, 251, 251); text-align: justify; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-image: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; ">هنگام خرید عسل اولین چیزی که میبینند رنگ عسل هست. اگر چه از روی رنگ عسل میتوان اطلاعاتی در مورد عسل به دست آورد اما به هیچ وجه نمیتوان اصل بودن آن را تعیین کرد.</span></div><div style="text-align: right;"><b style="background-color: rgb(251, 251, 251); text-align: justify; "><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm">آیا رنگ عسل نشان دهنده اصل بودن و کیفیت عسل است؟</span></b></div><div style="text-align: left; "></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;mso-line-height-alt:15.05pt;background:#FBFBFB"><font color="#333333" face="'Times New Roman', serif"><span style="font-size: 21px;"><span dir="RTL"></span></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(251, 251, 251); "><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#333333; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm">خیر برخلاف تصور عموم &nbsp;از طریق رنگ عسل نمیتوان به </span><a href="http://www.hazarhoney.com/blog/106-how-distinguish-pure-honey-from-adulterated-honey" target="_blank"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#006699">کیفیت عسل</span></a><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#333333">&nbsp;<span style="border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm; padding:0cm">و یا تقلبی بودن آن پی &nbsp;برد. خیلی از مردم تیره بودن را نشانه کیفیت میدانند اما عسل می تواند تقلبی باشد و با حرارت دادن تیره شده باشد. البته باید توجه داشت&nbsp; تحقیقات نشان داده است که عسلی که رنگ آن به صورت طبیعی تیره است &nbsp;مقدار آنتی اکسیدان و مواد معدنی بیشتری دارد.</span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(251, 251, 251); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm">چه چیزی باعث روشن شدن یا تیره شده رنگ عسل می شود؟</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#333333"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(251, 251, 251); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#333333; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm">&nbsp;رنگ عسل چه تیره&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(51, 51, 51); border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-image: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; ">و چه روشن نشان دهنده منشا گیاهی&nbsp; یا همان</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(51, 51, 51); ">&nbsp;</span><a href="http://www.hazarhoney.com/blog/122-classification-of-honey-and-single-flower-honey-myth" target="_blank"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#006699">شهد غالب عسل</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#006699; text-decoration:none;text-underline:none">&nbsp;</span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(51, 51, 51); border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-image: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; ">است و با توجه به مواد معدنی و اجزای دیگر موجود در شهد رنگ ثابت عسل مشخص می شود. البته شرایط نگهداری و حرارت هم روی رنگ عسل تاثیر می گذارد به این صورت که حرارت زیاد&nbsp; و گذشت زمان باعث تیره شدن عسل می شود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(251, 251, 251); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm">آیا رنگ عسل در طول زمان تغییر می کند؟</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#333333"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(251, 251, 251); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#333333; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm">عسل با گذشت زمان تیره تر می شود اما میزان تیره شدن به نوع عسل از نظر اسیدیته و میزان نیتروژن و گلوکز موجود در عسل بستگی دارد. به طور کلی تیره شدن عسل به دما بستگی دارد و در دماهای بالاتر سریعتر اتفاق می افتد.</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(251, 251, 251); "><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm">آیا ارتباطی بین رنگ و مزه عسل وجود دارد؟</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#333333"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(251, 251, 251); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#333333; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm">به طور کلی عسل ها</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt; ">ی روشن طعم ملایمی دارند و عسل های تیره طعم تندی دارد اما این موضوع عمومیت ندارد &nbsp;و می توان مثال هایی پیدا کرد که&nbsp; این طور نیستند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(251, 251, 251); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm">عسل چه رنگی هست؟</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi; color:#333333"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(251, 251, 251); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:#333333; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm">رنگ عسل با توجه به اینکه زنبورعسل برای تولید آن بیشتر از شهد چه گلی استفاده کرده است متفاوت است اما توسط اداره</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt; ">&nbsp;کشاورزی آمریکا به هفت رنگ</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt; ">&nbsp;تقسیم میشود که عبارتند از کهربایی تیره، کهربایی، کهربایی روشن، کهربایی خیلی روشن، سفید، سفید روشن، سفید آبکی.دامنه این&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt; ">رنگ ها را میتوانید در شکل زیر ببینید</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://10up.ir/do.php?img=860" alt="" style="text-align: left; "></p><h3 dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; mso-line-height-alt:15.05pt;background:#FBFBFB;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:red;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm; padding:0cm">آیا از عسل میتوان در محصولات غذایی به عنوان ماده افزودنی جهت تغییر رنگ استفاده کرد؟</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:#333333"><o:p></o:p></span></h3> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; mso-line-height-alt:15.05pt;background:#FBFBFB;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#333333;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm; padding:0cm">بله در بسیاری از مواد غذایی می توان از عسل استفاده کرد. در بیسکوییت ها استفاده از عسل تیره یک تیرگی خاص به آن میدهد و در نوشیدنی ها و شربت ها یک رنگ طلایی منحصر به فرد ایجاد می کند. استفاده از عسل به جای شکر &nbsp;در صنایع غذایی منجر به افزایش سلامت جامعه نیز می شود</span></p> text/html 2015-04-28T07:26:14+01:00 asaleasil.ir حسن شهسواری راهنمای پرورش و نگهداری زنبور عسل لوازم مورد نیاز برای زنبورداری http://asaleasil.ir/post/38 <b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:fuchsia;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">راهنمای پرورش و نگهداری زنبور عسل</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria;color:fuchsia;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:fuchsia;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA"><br> <b>لوازم مورد نیاز برای زنبورداری</b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria; color:fuchsia;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;2 Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:fuchsia;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA"><br> </span><font face="impact" style="background-color: rgb(51, 102, 255);"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;">کندو</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;">&nbsp;:</span></font><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: '2 Koodak';"><br> <b>خصوصیات یک کندو</b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: '2 Koodak';">ازورود زنبورهای مهاجم جلوگیری کند. مقاوم در برابر اثرات مخرب نور خورشید و باران باشد. مانع از نفوذ موریانه ها گردد. اغلب کندوها چوبی هستند و رایج ترین آنها به نامهای مدرن یا ملی هستند.</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: '2 Koodak';"><br> <b>قسمتهای مختلف یک کندو از پائین به با لا</b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: '2 Koodak';">تخته تحتانی - طبقه - پنجره ملکه - قابها و زیرسازی آنها - صفحه جدا</span><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: '2 Koodak';"><span style="font-size: 18.6666660308838px; line-height: 19.9733333587647px;">&nbsp;کننده - سرپوش</span></span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://0up.ir/do.php?imgf=vb.jpg" alt="" style="font-family: '2 Koodak'; font-size: 18.6666660308838px; line-height: 19.9733333587647px;"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; background-color: rgb(255, 102, 102);"><br> <b><font face="2 Koodak"><br></font></b></span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; background-color: rgb(255, 102, 102);"><b><font face="2 Koodak">ا</font><font face="impact">بزارآلات زنبورداری</font></b></span><font face="impact"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;">&nbsp;:</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;">لباس کار زنبورداری </span></font><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: '2 Koodak';">- یک جفت پوتین یا چکمه خوب - یک جفت دستکش - توری جهت پوشاندن صورت - دودی یا دودکن - کاردک زنبورداری - کلاه - برسی یا شاه پر- قفس ملکه - بچه گیر - یک قوطی کبریت</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: '2 Koodak';"><b><br></b></span><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;"><br></span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://0up.ir/do.php?imgf=hj.jpg" alt="" style="font-size: 18.6666660308838px; line-height: 19.9733333587647px;"></span></div><div><font face="impact" style="background-color: rgb(255, 102, 102);"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;"><b style="font-size: 18.6666660308838px; line-height: 19.9733333587647px;"><br></b></span></font></div><div><font face="impact" style="background-color: rgb(255, 102, 102);"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;"><b style="font-size: 18.6666660308838px; line-height: 19.9733333587647px;"><br></b></span></font></div><div><font face="impact" style="background-color: rgb(255, 102, 102);"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;"><b style="font-size: 18.6666660308838px; line-height: 19.9733333587647px;">چند ن</b></span><b style="font-size: 14pt; line-height: 107%;">کته</b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733333587647px;"><b>&nbsp;راجع به زنبورداری</b></span></font><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733333587647px; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span></div><div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: '2 Koodak';"><span style="font-size: 18.6666660308838px; line-height: 19.9733333587647px;">1-رنگ کند</span>وها را اغلب به علت تشخیص بهتر آنها و انعکاس حرارت و جلوگیری از نفوذ گرما به داخل کندو سفید انتخاب می کنند. 2- فضای مورد نیاز برای فعالیت هر زنبور در کندو حدود 8 میلی متر می باشد. 3- زنبورها از رنگهای سیاه و قهوه ای خوششان نمی آید و در هنگام کار از بکار بردن وسایل این رنگی باید خودداری کرد.</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: '2 Koodak';"><br> <b style="background-color: rgb(255, 102, 102);">آناتومی وانواع زنبور عسل</b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;:</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: '2 Koodak';">زنبور عسل موجودی است که به صورت اجتماعی زندگی می کند و به دو صورت نر و ماده می باشد که ماده ها شامل ملکه و زنبور کارگر می باشند. قسمتهای مختلف بدن یک زنبور سر: (چشمها- شاخک ها- ضمائم دهانی- مغز و غدد گوناگون ) سینه : ( بالها و پاها به آن اتصال دارند و مرکز حرکتی بدن زنبور است ) شکم: (دستگاه گوارش&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman', serif;">–</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: '2 Koodak';"> تنفس و گردش خون </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman', serif;">–</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: '2 Koodak';"> نیش یا زوائد تولید مثلی است) چشمها: دوعدد چشم مرکب با چندین عدسی در دو طرف سر و سه چشم بسیار ساده کوچک بر روی فرق سر</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: '2 Koodak';"><br> <b>دستگاه گوارش</b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: '2 Koodak';">شامل فک و خرطوم است .</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: '2 Koodak';"><br> <b>کار فک یا ماندیبول </b></span><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;">mandible</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: '2 Koodak';">گزش، جویدن ، مکش و عمل لیسیدن آلت چنگ زدن به منظور: جمع آوری گرده </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman', serif;">–</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: '2 Koodak';"> موم کاری </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman', serif;">–</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: '2 Koodak';"> تمیز کردن کندو </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman', serif;">–</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: '2 Koodak';"> جنگیدن </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman', serif;">–</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: '2 Koodak';"> برداشت کردن و چیدن </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman', serif;">–</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: '2 Koodak';"> کار با بره موم و تثبیت آن - پرستاری نوزادان</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;"><br><b><font face="impact"><span style="background-color: rgb(255, 102, 102);">انواع زنبور:</span></font></b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: '2 Koodak';">هر کلنی شامل ملکه ، چند زنبور نر ، هزاران کارگر و نوزاد (تخم- لارو و شفیره می باشد.)</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: '2 Koodak';"><br> <b>ملکه</b>:زنبور ملکه بزرگتر از زنبور کارگر و طویل تر از زنبور نر است و تنها یکبار جهت جفتگیری از کندو خارج می شود.وظیفه عمده ملکه تخم گذاری بوده و در&nbsp;طول اوج فصل پرورش نوزادان بین 1500 تا 3000 تخم می گذارند.</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: '2 Koodak';"><br> <b>جفتگیری ملکه</b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: '2 Koodak';">اصطلاحا این عمل را پرواز عروسی (</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;">Neptune</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: '2 Koodak';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) می گویند که 5 روز پس از خروج ملکه از سلول نوزادی اتفاق می افتد.ملکه به همراه بسیاری از زنبور های نر به پرواز در می آید او در ارتفاعات بالا پرواز کرده و تنها چند نر از 500 نر موفق به جفتگیری می شوند. ارگان نرینه زنبور نر موفق, پس از جفتگیری شکسته و در ارگانلهای حیاتی ملکه گیر می کند و باعث مرگ زنبور نر می شود و ملکه 3 الی 4 روز بعد از جفتگیری تخمگذاری می کند.</span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: '2 Koodak';"><br></span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: '2 Koodak';">&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://0up.ir/do.php?imgf=vbj.jpg" alt=""></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: '2 Koodak';"> <span style="background-color: rgb(255, 153, 102);"><b>زنبورنر</b>:</span>تنبل ترین زنبورهاست و تنها وظیفه آنها جفتگیری با ملکه است.</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;"><font face="Cambria, serif"><br></font> <span style="font-family: '2 Koodak'; background-color: rgb(255, 153, 102);"><b>زنبور کارگر</b>:</span><font face="arial, helvetica, sans-serif">کوچکترین و پرجمعیت ترین زنبوران عسل هستند و 98 درصد جمعیت کلنی را تشکیل می دهند</font><font face="2 Koodak"> .</font></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;"><font face="Cambria, serif"><br></font> <b style="font-family: '2 Koodak';">وظایف یک زنبور کارگر</b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: '2 Koodak';">عمل پاکسازی و نظافت - تغذیه و مراقبت از نوزادان - شان سازی - کمک کردن به ملکه - پرواز جهت یابی - تهویه کندو - وظایف محافظتی - جاسازی عسل ، گرده ، شهد و آب در سلولها - جلوگیری از غارت</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: '2 Koodak';"><br><br></span></div></div></div> text/html 2015-04-28T07:22:13+01:00 asaleasil.ir حسن شهسواری تخم ریزی در فصل بهار http://asaleasil.ir/post/37 <p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; font-family: '2 Titr';">اولین ازمایش را باید بعد از فصل زمستان و در یكی از روزهای گرم اول بهار و موقعی كه كندوها نسل خود را تربیت نموده اند انجام داد.در این بازدید باید وضعیت تولید نسل مقدار ذخیره عسل و قدرت كندو را از لحاظ جمعیت زنبورهای ان مورد مطالعه قرار داد و یادداشت كرد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; font-family: '2 Titr';">اگر جمعیت كندو زیاد باشد و در ان نسل زنبور در مراحل مختلف رشد و تخم تازه دیده شود احتیاجی به دیدن ملكه نخواهد بود مگر اینكه در ان موقع تخم و لارو و حجرات سربسته به قدر كافی دیده شود نشانه این است كه طرز كار ملكه رضایتبخش می باشد.به طور كلی در بازدید بهاره باید كارهای زیر را انجام داد:<o:p></o:p></span></p>&nbsp; &nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://0up.ir/do.php?imgf=lp.jpg" alt=""> text/html 2015-04-28T07:05:32+01:00 asaleasil.ir حسن شهسواری معجزه گرده گل http://asaleasil.ir/post/36 <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 14.4pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"></p><div style="text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://0up.ir/do.php?imgf=hg.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://0up.ir/do.php?imgf=imgres_c116a.jpg" alt="" style="line-height: 19.2000007629395px; background-color: transparent;"></div><span style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#FF9900"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL">&nbsp;گزارشات&nbsp;از فوائد، بهبودها و درمانهای حاصله از مصرف گرده گل</span></b></span><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#666666"><o:p></o:p></span><p></p> <div align="right"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse; border: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> <tbody><tr> <td width="303" valign="top" style="width:227.25pt;background:transparent; padding:0in 0in 0in 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:14.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#666666">درمانها</span></b><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#666666"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="297" valign="top" style="width:222.75pt;background:transparent; padding:0in 0in 0in 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:14.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#666666">بهبودها</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#666666"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="303" valign="top" style="width:227.25pt;background:transparent; padding:0in 0in 0in 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right: 0in;margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:center;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#666666">سرطان در ح</span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 9pt; line-height: 14.4pt; background-color: transparent;">یوانات</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right: 0in;margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:center;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#666666">سرماخوردگی‌ها<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right: 0in;margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:center;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#666666">جوش صورت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right: 0in;margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:center;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#666666">نازائی‌ نرها<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right: 0in;margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:center;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#666666">كم خونی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right: 0in;margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:center;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#666666">فشار خون بالا</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right: 0in;margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:center;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#666666">اختلالات مزاجی و عصبی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right: 0in;margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:center;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#666666">زخم‌ها<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="297" valign="top" style="width:222.75pt;background:transparent; padding:0in 0in 0in 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right: 0in;margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:center;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#666666">عملیات ورزشی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right: 0in;margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:center;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#666666">هضم و جذب<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right: 0in;margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:center;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#666666">جوان سازی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right: 0in;margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:center;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#666666">قدرت عمومی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right: 0in;margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:center;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#666666">طراوت پوست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right: 0in;margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:center;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#666666">اشتها<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right: 0in;margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:center;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#666666">ظرفیت هموگلوبین<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right: 0in;margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:center;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#666666">نیروی جنسی<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <div><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 9pt; line-height: 14.4pt; text-align: justify;">&nbsp;</span></div> text/html 2015-01-22T08:13:41+01:00 asaleasil.ir حسن شهسواری فواید ژل رویال... http://asaleasil.ir/post/34 <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-indent: 30pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: inherit;mso-hansi-font-family:inherit;color:red;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">ژله رویال دارای خواص ارزنده بسیاری میباشد! در اینجا به پاره ای از خاصیت های آن &nbsp;&nbsp;</span><span style="color: red; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14pt; line-height: 15pt; text-indent: 30pt;">می</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 19px;">پردازیم</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 19px;">:</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-indent: 30pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><span style="font-size:inherit;font-style:inherit; font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit;line-height: inherit"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Tahoma;color:navy;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt: none windowtext 0in;padding:0in">1:</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: inherit;mso-hansi-font-family:inherit;color:navy;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">تقویت توان جنسی و افزایش میل جنسی</span></span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-indent: 30pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><span style="font-size:inherit;font-style:inherit; font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit;line-height: inherit"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Tahoma;color:navy;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt: none windowtext 0in;padding:0in">2:</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: inherit;mso-hansi-font-family:inherit;color:navy;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">تنظیم هورمون ها و درمان تنبلی تخمدان و نازایی</span></span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-indent: 30pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><span style="font-size:inherit;font-style:inherit; font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit;line-height: inherit"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Tahoma;color:indigo;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">3:</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: inherit;mso-hansi-font-family:inherit;color:indigo;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">ساخت کرمهای زیبایی برای حفظ سلامت ظاهری و محافظت از پوست</span></span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-indent: 30pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><span style="font-size:inherit;font-style:inherit; font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit;line-height: inherit"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Tahoma;color:indigo;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">4:</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: inherit;mso-hansi-font-family:inherit;color:indigo;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">افزایش طول عمر</span></span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-indent: 30pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><span style="font-size:inherit;font-style:inherit; font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit;line-height: inherit"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Tahoma;color:maroon;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">5:</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: inherit;mso-hansi-font-family:inherit;color:maroon;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">جلوگیری از پیری زودرس</span></span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-indent: 30pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><span style="font-size:inherit;font-style:inherit; font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit;line-height: inherit"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Tahoma;color:maroon;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">6:</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: inherit;mso-hansi-font-family:inherit;color:maroon;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">درمان ناراحتی عصبی و بیماریهای مربوط به فشارخون</span></span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-indent: 30pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><span style="font-size: 14pt; font-family: inherit, serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">7:</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">درمان بیماریهای قلب و عروق و ناراحتی لوله گوارشی،ورم سرخرگها،پارکینسون و&nbsp;</span></span></p><p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-indent: 30pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">مداوای آنفلونزا،سل،تب مالت</span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-indent: 30pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><span style="font-size: 14pt; font-family: inherit, serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">8:</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">تقویت حافظه و جلوگیری از آلزایمر</span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-indent: 30pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><span style="font-size:inherit;font-style:inherit; font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit;line-height: inherit"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Tahoma;color:red;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt: none windowtext 0in;padding:0in">9:</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: inherit;mso-hansi-font-family:inherit;color:red;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">درمان عفونت های داخلی</span></span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-indent: 30pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><span style="font-size:inherit;font-style:inherit; font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit;line-height: inherit"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Tahoma;color:red;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt: none windowtext 0in;padding:0in">10:</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: inherit;mso-hansi-font-family:inherit;color:red;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">به علت داشتن اثرات ضدویروس برای درمان بیماریهای عفونی و ویروسی مفید است</span></span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-indent: 30pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><span style="font-size:inherit;font-style:inherit; font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit;line-height: inherit"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Tahoma;color:teal;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt: none windowtext 0in;padding:0in">11:</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: inherit;mso-hansi-font-family:inherit;color:teal;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">باعث کاهش کلسترول و تری گلیسیریدهای پلاسمای خون میشود</span></span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-indent: 30pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><span style="font-size:inherit;font-style:inherit; font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit;line-height: inherit"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Tahoma;color:teal;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt: none windowtext 0in;padding:0in">12:</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: inherit;mso-hansi-font-family:inherit;color:teal;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">بهبود استخوان و بهبود زخم های پوست واثر ضدالتهابی دارد</span></span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-indent: 30pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><span style="font-size:inherit;font-style:inherit; font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit;line-height: inherit"><span style="font-size: 14pt; font-family: inherit, serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">13:</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">موجب آرامش و افزایش یادگیری و اعتماد به نفس</span></span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-indent: 30pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><span style="font-size:inherit;font-style:inherit; font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit;line-height: inherit"><span style="font-size: 14pt; font-family: inherit, serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">14:</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">تقویت سیستم دفاعی بدن و کاهش استرس و بیخوابی</span></span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-indent: 30pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><span style="font-size: 14pt; font-family: inherit, serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">15:</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">پیشگیری از تکثیر سلولهای سرطانی و درمان سرطان</span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-indent: 30pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><br></span></span></p><p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-indent: 30pt; line-height: 15pt; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch: inherit; line-height:inherit"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://0up.ir/up10/guest/images_832dc.jpg" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://0up.ir/up10/guest/imgres_bf3fe.jpg" alt=""></span></span></p> text/html 2015-01-22T08:04:06+01:00 asaleasil.ir حسن شهسواری عسل تقلبی http://asaleasil.ir/post/33 <p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18.55pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:fuchsia;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">شکرک</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18.55pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; outline: 0px; text-shadow: 0px 1px 2px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: '2 Titr'; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">خیلی‌ها فکر می‌کنند</span><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: '2 Titr'; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><a href="http://www.booloor.com/?p=14892" style="outline: 0px"><span style="color:#04086B;text-decoration:none;text-underline:none">شکرک زدن عسل</span></a>، نشانه تقلبی و بی‌کیفیت بودن آن است، در صورتی که امکان شکرک زدن عسل‌های طبیعی هم وجود دارد. به‌طورکلی، عوامل مختلفی مانند سرما، رطوبت، میزان گلوکز موجود در عسل، بقایای موم موجود در محصول یا حتی گرده‌های گیاهانی که در عسل صاف‌شده باقی می‌مانند، می‌توانند بعد از مدتی باعث شکرک زدن عسل بشوند. پس تعیین کیفیت و اصل بودن عسل از روی شکرک زدن یا نزدن آن، کار علمی و درستی نیست اما معمولا عسل طبیعی، در آب</span><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: '2 Titr'; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><a href="http://www.booloor.com/tag/%d8%b3%d8%b1%d8%af/" style="outline: 0px"><span style="color:#04086B;text-decoration:none;text-underline:none">سرد</span></a>به راحتی حل نمی‌شود و در دمای زیر </span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: '2 Titr'; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">۵</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: '2 Titr'; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"> درجه و بالای </span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: '2 Titr'; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">۲۵</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: '2 Titr'; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"> درجه سانتی‌گراد، بلورهای شکر روی آن به‌وجود می‌آید.</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18.55pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18.55pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><o:p><br></o:p></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18.55pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://0up.ir/up10/guest/asal_0567d.jpg" alt=""></p> text/html 2015-01-22T07:58:50+01:00 asaleasil.ir حسن شهسواری ایا می دآنید ؟؟؟ http://asaleasil.ir/post/32 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: 14.0pt;line-height:107%">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 11.25pt 0.0001pt; vertical-align: baseline;"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-font-kerning:18.0pt"><a href="http://www.alamkoohhoney.com/blog/entry/102111/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="mso-ascii-font-family:inherit;mso-hansi-font-family: inherit;color:#77BB00;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in;text-decoration:none;text-underline:none">آیا می دانید؟</span></a><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:inherit;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:inherit;color:blue;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">آیا می دانید تنها غذائی که فاسد نمی شود عسل است؟</span></b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">آیا می دانید مصرف عسل عمر را افزایش می دهد؟ مصرف عسل با پودر دارچین مانع پیری زودرس می شود.</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:inherit;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:inherit"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:purple; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">آیا می دانید شلوغ ترین مکان دنیا، کندوی زنبور عسل است؟</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family: inherit;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:inherit"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:blue; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">آیا می دانید زنبور عسل </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in;mso-bidi-language:FA">۵</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:blue;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in"> چشم دارد؟ </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in;mso-bidi-language:FA">۲</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:blue;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in"> تا اصلی، در بغل سر و </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:blue;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in;mso-bidi-language:FA">۳</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:blue;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in"> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">تا بر روی سرش.</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family:inherit;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:inherit"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:darkgreen; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">آیا می دانید زنبور عسل </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:darkgreen;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in;mso-bidi-language:FA">۲</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:darkgreen;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt: none windowtext 0in;padding:0in"> معده دارد؟ یکی برای جمع آوری عسل و دیگری برای هضم غذا.</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:inherit;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:inherit"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:purple; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">آیا می دانید زنبور بی نظمی را دوست ندارد؟ اگر جلوی کندوی آنها بایستید به شما حمله خواهند کرد.</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family:inherit;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:inherit"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:blue; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">آیا می دانید رنگ سفید برای زنبور عسل آرامش دهنده و رنگ قهوه ای ناراحت کننده است؟</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:inherit;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:inherit"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:darkgreen; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">آیا می دانید زنبور از بوی عرق بدش می آید و به کسی که بدنش بو دهد یا عطر زده باشد حمله می‌کند؟</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:blue; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">آیا می دانید بدن زنبور داران می‌تواند بیش از </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:blue;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in;mso-bidi-language:FA">۱۰۰</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:blue;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in"> نیش زنبور عسل را تحمل کنند؟</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family: inherit;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:inherit"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:darkgreen; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">آیا می دانید زنبورعسل خاصیت ثابت گلی دارد؟ یعنی تا وقتی که مشغول جمع آوری شهد یک گل است، روی سایر گل‌ها نمی‌نشیند. اگر چنین نبود گرده افشانی که موجب عمل لقاح در گیاهان میگردد صورت نمی گرفت.</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family:inherit;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:inherit"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:purple; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">آیا می دانید زنبور عسل برای تولید 400 گرم عسل دست کم باید معادل دو برابر محیط زمین را بپیماید؟</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family:inherit;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:inherit"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:blue; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">آیا می دانید یک زنبور ناگزیر است دو میلیون دفعه روی گل ها بنشیند تا بتواند یک لیوان عسل تولید کند؟</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family:inherit;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:inherit"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:darkgreen; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">آیا می دانید برای تهیه یک کیلو عسل، زنبور باید شهد "20" میلیون گل را جمع و به کندو حمل کند؟</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family:inherit;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:inherit"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:purple; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">آیا می دانید زنبور عسل برای جمع آوری شهد گل ها حداکثر 4 تا 5 کیلومتر از کندو دور می شود؟</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:inherit;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:inherit"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:blue; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">آیا می دانید هر عسل بستگی به نوع گلی که زنبور از آن استفاده می کند دیر یا زود شکرک می زند؟</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:inherit;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:inherit"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:darkgreen; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">آیا می دانید زنبور عسل به ازای خوردن 12 - 8 کیلوگرم عسل می تواند یک کیلوگرم موم خالص، ترشح کند؟</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family:inherit;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:inherit"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:purple; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">آیا می دانید زنبور عسل ملکه معمولا با 12 تا 20 شریک جنسی متعدد در عرض چند دقیقه جفت گیری می نماید؟</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family:inherit;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:inherit"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:blue; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">آیا می دانید زنبور ملکه 4 تا 7 سال و زنبوران کارگر 40 الی 60 روز عمر می کند؟</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:blue; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://0up.ir/up10/guest/8766786876786.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%">&nbsp;</span></p> text/html 2015-01-22T07:31:52+01:00 asaleasil.ir حسن شهسواری دلایل روُس زدن (شکرک ) عسل http://asaleasil.ir/post/30 <p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18.55pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-family: '2 Mitra_3 (MRT)'; font-size: 14pt; line-height: 18.55pt;">&nbsp;</span></p> <h1 style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;2 Mitra_3 \(MRT\)&quot;;color:#666666"><a href="http://www.angabin.ir/incorrect-beliefs/32-shekarag.html"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;2 Mitra_3 \(MRT\)&quot;;color:#FDA227">شکرک زدن،</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria;color:#FDA227">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;2 Mitra_3 \(MRT\)&quot;;color:#FDA227">نشانه تقلبی بودن عسل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color:#FDA227"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> !!!</span></a><o:p></o:p></span></h1> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 14.4pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;2 Mitra_3 \(MRT\)&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#666666"><span style="outline: 0px"><span style="outline: 0px">اغلب تصور می شود که</span><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span></span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt;">عسل</span></strong><strong><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt;">شکرک زده</span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;(</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt;">کریستالیزه)</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt;">و یا رس کرده از مرغوبیت خوبی برخوردار نیست و شاید تقلبی باشد. این تصور صحیح نیست و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt;">شکرک</span></strong><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span></span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt;">عسل</span></strong><span class="apple-converted-space"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span></b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt;">بستگی به مواد تشکیل دهنده آن و شرایط انبار یا ذخیره شدن آن دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://www.angabin.ir/about-honey/tarif-asal.html" style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;2 Mitra_3 \(MRT\)&quot;;color:#FDA227">عسل</span><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria;color:#FDA227;text-decoration:none;text-underline: none">&nbsp;</span></span></a></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt;">یک محلول قندی بیش از حد اشباع می باشد و</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt;">چون مقدار قند آن بیش از آن است که بتواند در محلول باقی بماند، پس از مدتی شروع به</span><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span></span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt;">شکرک</span></strong><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span></span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt;">زدن</span></strong><span class="apple-converted-space"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span></b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt;">می کند. و این در حالی است که هنوز بسیاری از مصرف کنندگان</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt;">فکر می کنند که</span><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span></span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt;">عسل شکرک زده</span></strong><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt;">، فاسد شده و یا با افزودن شکر به آن تقلبی صورت گرفته است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></span></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 14.4pt; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong style="outline: 0px"><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra_3 \(MRT\)&quot;; color:#666666">&nbsp;</span></strong><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra_3 \(MRT\)&quot;;color:#666666">&nbsp;</span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;2 Mitra_3 \(MRT\)&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#666666">شکرک زدن</span></strong><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_3 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">یک فرآیند طبیعی است که قند در</span><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;2 Mitra_3 \(MRT\)&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#666666">عسل</span></strong><span class="apple-converted-space"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_3 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">به صورت جامد درمی آید. دمای نگهداری و انبارداری<strong style="outline: 0px">عسل</strong></span><span class="apple-converted-space"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_3 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">می تواند در</span><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_3 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">شکرک زدن</span></strong><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_3 \(MRT\)&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">و یا رس کردن</span><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;2 Mitra_3 \(MRT\)&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#666666">عسل</span></strong><span class="apple-converted-space"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_3 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">موثر باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra_3 \(MRT\)&quot;; color:#666666"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p><p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 14.4pt; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 14.4pt; font-size: 14pt;">&nbsp;</span></p><p style="text-align: center; margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 14.4pt; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="line-height: 14.4pt; text-align: left; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 9pt;">&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://0up.ir/up10/guest/imgres_72536.jpg" alt="" style="line-height: 14.4pt; text-align: left; color: rgb(102, 102, 102);"></p><p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 14.4pt; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></p><p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: right; line-height: 18.55pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: '2 Mitra_2 (MRT)';">&nbsp;</span></p><p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18.55pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; outline: 0px; text-shadow: 0px 1px 2px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">&nbsp;</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;color:#666666"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 14.4pt; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#666666">معمولاً</span><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#666666">عسل</span></strong><span class="apple-converted-space"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">در دمای زیر 5 درجه و بالای 25 درجه رس نمی کند، اما دمای 14 درجه مناسب ترین دما جهت رس زدن</span><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">عسل</span></strong><span class="apple-converted-space"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">است. همچنین وجود ذرات جامد در</span><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#666666">عسل</span></strong><span class="apple-converted-space"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></b></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;color:#666666"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">مثل دانه های</span><span class="apple-converted-space"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></b></span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;color:#666666"><a href="http://www.angabin.ir/gardeh.html" style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; color:#FDA227">گرده</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;color:#666666"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>) </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">موجب تسریع در</span><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">شکرک زدن</span></strong><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">می شود و به هر میزان که قند گلوکز افزایش یابد عمل</span><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">شکرک زدن</span></strong><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">تسریع می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;color:#666666"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#666666">عسل</span></strong><span class="apple-converted-space"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">آفتابگردان به دلیل درصد گلوکز بالا پس از سه هفته</span><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#666666">شکرک</span></strong><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">می زند و</span><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">عسل</span></strong><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">گیاهان پنبه، لیلکی</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">و</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">یونجه نیز به سرعت رس می کند،</span><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#666666">عسل</span></strong><span class="apple-converted-space"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">اقاقیا به خاطر داشتن گلوکز کمتر، چهار سال طول می کشد تا رس کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;color:#666666"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 14.4pt; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#666666">عامل دیگر رس کردن</span><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#666666">عسل طبیعی</span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;color:#666666"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">وجود آنزیم دیاستاز یا آمیلاز می باشد که تنها در</span><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">عسل</span></strong><span class="apple-converted-space"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">های طبیعی یافت می شود. منشأ و عمل این آنزیم مشخص نیست ولی دانشمندان معتقداند که این آنزیم توسط</span><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">زنبور</span></strong><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#666666">عسل</span></strong><span class="apple-converted-space"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">تهیه می گردد. وجود این آنزیم باعث جذب مواد جامد محلول در</span><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#666666">عسل</span></strong><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">شده و باعث ته نشین و</span><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#666666">شکرک</span></strong><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#666666">عسل</span></strong><span class="apple-converted-space"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;color:#666666"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<span style="outline: 0px"> <o:p></o:p></span></span></p><p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 14.4pt; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#666666">برای</span><span class="apple-converted-space"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></b></span><strong><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">تأخیر در شکرک زدن</span></strong><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">عسل،</span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; color:#666666"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">آن را</span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">به صورت غیر مستقیم توسط گرم کن های دو جداره آبی حرارت می دهند، البته حرارت بیش از حد مجاز تأثیر منفی و مخرب</span><span class="apple-converted-space"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">داشته و کیفیت آن را کاهش می دهد. اضافه کردن هر گونه مواد شیمیایی جهت جلوگیری از<strong style="outline: 0px">شکرک زدن</strong></span><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#666666">عسل</span></strong><span class="apple-converted-space"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">باعث از بین رفتن کیفیت آن می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;color:#666666"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><h3 style="margin-top: 0in; text-align: justify; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#FF9900">ذوب کردن شکرک عسل</span></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;color:#666666"><o:p></o:p></span></h3><p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 14.4pt; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#666666">عسلی که کمی</span><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#666666">شکرک زده</span></strong><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">را به راحتی با قرار دادن ظرف محتوی</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">آن</span><span class="apple-converted-space"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">در آب داغ 65 الی 70 درجه می توان به تدریج ذوب نمود و زمانی که قسمت اعظم حجم</span><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#666666">عسل</span></strong><span class="apple-converted-space"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">ذوب شد باید آن را از داخل ظرف آب داغ خارج نمود، بقیه</span><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#666666">عسل</span></strong><span class="apple-converted-space"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">با حرارت باقی مانده در ظرف ذوب می شود و به حالت مایع درمی آید. در بسیاری از کشورها مردم</span><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></span><strong style="outline: 0px"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">عسل شکرک زده</span></strong><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">را به<strong style="outline: 0px">عسل</strong></span><span class="apple-converted-space"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria;color:#666666">&nbsp;</span></b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#666666">مایع ترجیح میدهند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;color:#666666"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 14.4pt; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;color:#666666"><br></span></p><p style="text-align: center; margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 14.4pt; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://0up.ir/up10/guest/shekarak-asal1i.jpg" alt=""></p><p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 14.4pt; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> </p><p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18.55pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;color:#666666">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: '2 Mitra_2 (MRT)';"><o:p></o:p></span></p> text/html 2015-01-20T11:31:33+01:00 asaleasil.ir حسن شهسواری وَحی خداوند به زنبور عسل http://asaleasil.ir/post/29 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://0up.ir/up10/viraa/303134-T4NBusrn.jpg" alt=""></div> text/html 2015-01-20T11:18:55+01:00 asaleasil.ir حسن شهسواری ترجمه قرآن کریم: http://asaleasil.ir/post/28 <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom: 0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;mso-line-height-alt:15.3pt"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16.0pt;font-family:&quot;MoolBoran&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>( </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">به</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;MoolBoran&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#444444"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">زنبور</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;MoolBoran&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#444444"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">عسل</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;MoolBoran&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#444444"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">بنگرید</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;MoolBoran&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#444444"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">که</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;MoolBoran&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#444444"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">چگونه</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;MoolBoran&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#444444"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">روی</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;MoolBoran&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#444444"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">درختان</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;MoolBoran&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#444444"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">کندو</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;MoolBoran&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#444444"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">می</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;MoolBoran&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#444444"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">سازد</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;MoolBoran&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#444444"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">و</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;MoolBoran&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#444444">&nbsp;.</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">درمانی</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;MoolBoran&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#444444"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">برای</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;MoolBoran&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#444444"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">انسان</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;MoolBoran&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#444444"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">هاست</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;MoolBoran&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#444444"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">و</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; color: rgb(68, 68, 68);"><font face="MoolBoran, sans-serif">این نشانه ای &nbsp;</font></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">برای</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;MoolBoran&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#444444"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">کسانی</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;MoolBoran&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#444444"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">است &nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#444444">که می اندیشند</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;MoolBoran&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#444444"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;MoolBoran&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#444444">&nbsp;)</span><span style="font-size: 16pt; font-family: MoolBoran, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 13.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#00B050"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>( ترجمه قرآ</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 13.5pt; font-size: 10pt; font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 176, 80);">ن </span><span lang="FA" style="line-height: 13.5pt; font-size: 10pt; font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 176, 80);">۶۹-۶۸ :۱۶</span><span lang="FA" style="line-height: 13.5pt; font-size: 10pt; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 176, 80);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 13.5pt; font-size: 10pt; font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 176, 80);"> )</span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 13.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></p><p dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 13.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://0up.ir/up10/viraa/images_97913.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://0up.ir/up10/viraa/Asal-104.jpg" alt="" style="line-height: 13.5pt; color: rgb(0, 176, 80);"></p> text/html 2015-01-20T10:59:37+01:00 asaleasil.ir حسن شهسواری شَفا http://asaleasil.ir/post/27 <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#00B050">قرآن</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#444444"> و </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#FFC000">عسل</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#444444"> هر دو وسیله شفابخش هستند :<o:p></o:p></span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#444444">&nbsp;عسل فیه شفاءُ للناس(شفای مردمان در آن است)</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#444444"><o:p></o:p></span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> </p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span class="apple-converted-space"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria;color:#444444"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#444444">قرآن شفاءُ لما فی الصدور(شفاست برای آنچه درون سینه هاست)</span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#444444"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#444444"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://0up.ir/up10/viraa/images_896a3.jpg" alt="">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://0up.ir/up10/viraa/129647-357.jpg" alt=""></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="RTL"></span></p> text/html 2015-01-20T10:54:31+01:00 asaleasil.ir حسن شهسواری سخن پیامبر(ع) http://asaleasil.ir/post/26 <div style="text-align: center;"><p align="right" style="text-align: right; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;2 Mitra_4 \(MRT\)&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#009242">رسول اکرم (ص) فرموده اند:بهترین نوشیدنیها عسل است که به قلب نشاط میبخشد و سینه را گرم میسازد و به قوه حافظه کمک میکند</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#009242">...</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#009242"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#444444"><o:p></o:p></span></p><p align="right" style="text-align: right; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#009242"><br></span></p><p align="right" style="text-align: center; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#009242"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://0up.ir/up10/viraa/imgres_245f3.jpg" alt=""></span></p></div> text/html 2015-01-20T10:42:09+01:00 asaleasil.ir حسن شهسواری معجزه نیش زنبور عسل http://asaleasil.ir/post/24 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://0up.ir/up10/viraa/nish-zanboor12.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://0up.ir/up10/viraa/khavase-darmani-zahr.jpg" alt=""><div><font size="2"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 14.4pt; text-align: right; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="line-height: 19.2000007629395px;">مراض و مسائلی که بوسیله بیماران یا پزشکان گزارش گردیده</span></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 14.4pt; text-align: right; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);">اند و با درمان<b>&nbsp;</b></span></font><span dir="RTL" style="line-height: 14.4pt; text-align: right; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://www.angabin.ir/zahr/karbordha.html" target="_blank" style="color: rgb(102, 102, 102);"><b><span lang="AR-SA" style="color:#FDA227;text-decoration:none; text-underline:none"><font size="2">زهر زنبور</font></span></b></a><span lang="AR-SA"><font color="#666666" size="2">بهبود یا شفا یافته اند در جدول زیر ذکر می گردند. این جدول تأیید یا پیشنهادی برای معالجات نمی باشد.</font><font color="#ff0000"> <font size="2">گزیدگی هرگز نباید آزمایش گردد، مگر اینکه حساسیت نیش وجود داشته باشد</font></font></span></span><font color="#ff0000" size="2"><span dir="LTR" style="text-align: right; line-height: 14.4pt; line-height: 14.4pt;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right; line-height: 14.4pt; line-height: 14.4pt;"></span><span style="line-height: 14.4pt; text-align: right; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></div><div><font color="#ff0000" size="2"><span style="line-height: 14.4pt; text-align: right; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></font></div><div><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: 14.4pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#009900"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font size="3">لیست بیماری ها و شفا یافته ها براساس گزارشات غیر مستند</font></span></font></span></b><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#666666"><o:p></o:p></span></p><div align="right"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse; border: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> <tbody><tr> <td width="616" colspan="3" style="width:462.0pt;background:transparent; padding:0in 0in 0in 0in"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:14.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#3333ff">ا</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#3333ff">نسانها</font></span></b><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#666666"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="205" valign="top" style="width:153.75pt;background:transparent; padding:0in 0in 0in 0in"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">ورم مفاصل<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">بیماری صرع<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">ورم پستان<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">درد مزمن<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">کاهش قابلیت انعقاد خون<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">اعصاب<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">سخت شدن بافت ها<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">عفونت مهره<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">عفونت و ورم مفاصل<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">التهاب ماهیچه ها<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">لخته شدن خون<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">التهاب چشم<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="205" valign="top" style="width:153.75pt;background:transparent; padding:0in 0in 0in 0in"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">التهاب حفره با دیواره های صاف بین دو سطح متحرک برای تقلیل اصطحکاک<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">برخی نمونه های سرطان<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">سر درد<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">مویرگ ها و سرخرگ ها<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">بیماریهای سینوسی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">التهاب عصبی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">درد اعصاب<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">مالاریا<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">زخمهای گرمسیری<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">سرطان موقتی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">سلولهای مخصوص که در برخی حیوانات بصورت کریستال در می آیند<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="205" valign="top" style="width:153.75pt;background:transparent; padding:0in 0in 0in 0in"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">سندرم قبل قاعدگی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">صدمات رباط<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">گلو درد<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">کم خونی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">کلسترول<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">شریان های داخلی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">التهاب عصبی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">التهاب مفاصل یا بافت های آنها<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">درد عضلات<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">زخمهائی که به کندی بهبود می یابند<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">التهاب غشاء چشم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:11.25pt;margin-right:0in; margin-bottom:11.25pt;margin-left:0in;text-align:justify;line-height:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2">آسم، تنگی نفس</font><span style="font-size: 9pt;"><o:p></o:p></span></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div><p class="MsoNormal" style="margin: 11.25pt 0in; text-align: justify; line-height: 14.4pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt; font-family:&quot;2 Mitra_4 \(MRT\)&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#002060;mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p></div>